Skip to main content

Преводачески услуги

Бяла книга

Проблема на безплатния превод започва с управлението на проектите

Лесно е да се мисли, че преводът е само в думите. Ако погледнете на определението за "превод" ще прочетете, че това означава текст предаден със средствата на друг език.

Когато Вие обсъждате превода на документи в света на бизнеса ще видите, че този процес е също толкова важен, колкото самите думи. Ето защо когато процесът е проектиран правилно, той може да повлияе на цялостното качество на крайния продукт. Този процес е инструмент, който гарантира, че съобщенията са в съответствие, когато трябва да бъдат доставени на множество страни. В допълнение да кажем, че използването на добре обмислен процес на управление на проекти води до развитие на ефективност, които спестяват време и пари.

Преди да наемете някой да преведе вашето съдържание, прегледайте някои важни елементи / въпроси с вашия партньор за превод. Отговорите ще бъдат индикация за това какви документи трябва за бъдат преведени - уеб сайт, годишен доклад, ръководство за обучение, правен документ, рисуване и т.н. По този начин те не само ще бъдат точни, но също ще бъдат завършени в срок и съгласно определения бюджет.

Има ли кой да държи под око времевата скала?

Ако един проект мениджър е назначен да управлява превод на вашето съдържание това означава, че някой е отговорен за реализацията в график. В идеалния случай ръководителят на проекта трябва да предостави необходимия статут на докладите. Така значителен обем проблеми и рискове могат да бъдат уловени и фиксирани, преди те да ескалират. Този човек трябва да има разбиране на целия обхват на проекта и да задават въпроси по отношение на бъдещите Ви нужди.

Например ако проект мениджъра знае предварително, че вашето ръководство трябва да бъде ревизирано на тримесечие цялата преписка би могла да бъде пусната в база данни. След това, когато трябва да бъдат направени бъдещи промени, само специфичните актуализации, които трябва да бъдат преведени, ще бъдат преразгледани. Другият вариант (превод на цялото ръководство на всяко тримесечие) не само губи време и пари, но тя може да доведе до ненужни грешки.

Има ли процес на контрол на качеството на място, който да гарантира, че преводите са безупречни?

Първо: разберете, къде са разположени преводачите. Най-добрите продукти идват от използването на преводачи, на които целевия език е роде и които живеят в целевия пазар.

Второ: уверете се, че преводачът е експерт в материята на вашата конкретна индустрия.

Трето: Трябва да осъзнаете, че всички хора понякога правят грешки. Поради това независими редактори трябва да преглеждат преводите винаги.

Използването на квалифицирани преводачи и процесът на проверки и баланси за потвърждаване на тяхната работа са част от дългия път в гарантирането на качеството на превода.

Дали използват преводаческа памет?

Технологията играе ефективна роля за спестяване на време и пари по даден проект. Въпрос? Ако се използват преводаческа памет, това гарантира ли езиковото съответствие и намалява ли разходите по превода от една реализация за следващата?

В допълнение ще кажем, че преводаческа памет позволява на преводачите да се съсредоточат върху семантиката. Тази памет е полезна и при превод на отделни сегменти, за да се осигури тяхната съвместимост.

Задайте следните въпроси, за да определите дали трябва да се наеме фирма, която държи на процеса на управление на проекти:


1. Нужно ли е добро качество на превода на съдържанието, ако това качество застрашава времето за пускане на пазара?
2. Ако трябва да се преведе голям документ, веднъж на година на два или повече различни езика, как да се уверете, че работата се обработва по икономически ефективен начин?
3. Имате ли време, енергия и опит, за да управлявате голям многоезичен проект за превод?